hyacinth

The Courtauld's Iznik Dish flower detail